11. 04. 2021

Pretpristupne mogu?nosti - Ljudski potencijali (IPA IV)

 

Sredstva iz programa pomo?i Europske Unije u sektoru za razvoj ljudskih potencijala su usmjerena na zadržavanje postoje?ih i stvaranje novih radnih mjesta, pove?anje ulaganja u ljudske potencijale, ja?anje socijalnog uklju?ivanja te promicanje prilagodljivosti poslodavaca i zaposlenika. 

Klju?ni okvir: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.

Ciljevi:

  • o?uvanje postoje?ih te pove?anje broja novih i kvalitetnijih radnih mjesta
  • privla?enje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti pove?anjem ulaganja u ljudski kapital
  • ja?anje socijalnog uklju?ivanja te promicanje prilagodljivosti tvrtki i radnika.

Korisnici sredstava EU mogu biti svi pravni subjekti.

Ukoliko želite do?i do sredstava, morate poštivati sljede?a pravila:

  • projekt je uvijek odgovor na natje?ajni poziv (nema izravne dodjele sredstava bez prethodno raspisanog poziva)
  • projekt mora biti predstavljen putem službenog prijavnog obrasca
  • ciljevi, aktivnosti i troškovi projekta moraju biti prihvatljivi

 

Operativni program za razvoj ljudskih potencijala sastoji se od sljede?ih prioritetnih osi i mjera:

 

Prioritetna os 1 Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uklju?ivanje u tržište rada
Mjera 1.1. Podrška u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike tržišta rada
Mjera 1.2. Podrška u?inkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje
Prioritetna os 2  Ja?anje socijalnog  uklju?ivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada
Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju
Mjera 2.2. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu obrazovanju
Prioritetna  os 3 Unaprje?ivanje  ljudskog kapitala i zapošljivosti
Mjera 3.1. Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Mjera 3.2. Ja?anje sustava obrazovanja odraslih
Mjera 3.3. Ja?anje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te njihovih partnera
Prioritetna  os 4 Tehni?ka  pomo?
Mjera 4.1. Priprema projekata
Mjera 4.2. Upravljanje Operativnim programom i izgradnja sposobnosti

You are here: Naslovna » Pretpristupne mog. » Ljudski potencijali (IPA IV)