11. 04. 2021

Postpristupne mogu?nosti - OP Tehni?ka pomo?

 

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2013. o Operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., utvr?ena su tri Operativna programa:

iz podru?ja konkurentnosti i kohezije, iz podru?ja u?inkovitih ljudskih resursa, te iz podru?ja tehni?ke pomo?i.

 

1. Ja?anje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

2. Ja?anje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija

3. Ja?anje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika

4. Podrška približavanju prema ekonomiji utemeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim sektorima

5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima

6. Zaštita okoliša i promicanje u?inkovitosti resursa

7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na klju?noj infrastrukturi prometne mreže

8. Promicanje održivog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

9. Promicanje socijalnog uklju?ivanja i borba protiv siromaštva

10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno u?enje

11. Ja?anje institucionalnih kapaciteta te u?inkovita javna uprava.

 

OP Tehni?ka pomo? ?e obuhva?ati sve tematske ciljeve.

You are here: Naslovna » Postpristupne mog. » OP Tehni?ka pomo?